Pardubice podle vás


Náměstci: Doprava ve městě je prioritou

02.prosinec 2014 13:47

Náměstci: Doprava ve městě je prioritou

Noví, či v případě Jiřího Rozinka staronoví, náměstci za sebou mají první týden ve funkci. Rozhodli jsme se proto každému náměstku poté, co měl byť krátkou příležitost se seznámit s nejpalčivějšími problémy či prioritami dané gesce, položit dvě otázky, které se obsahu oblastí, jež mají na starosti, týkají. Článek jsme pro větší přehlednost rozdělili na dvě části (odpovědi Jakuba Rychteckého a Jana Řehounka naleznete v odkaze pod článkem).

Jiří Rozinek (ČSSD):

náměstek zodpovědný za rozpočet a finanční strategii města, dopravu a životní prostředí.

Doprava je nepochybně jedním z palčivých problémů Pardubic. Co bude Váš první krok v této oblasti?

Prvním krokem bylo projednání priorit v oblasti dopravy pro město Pardubice již v období koaličních rozhovorů. Výsledkem byl text, který je uveden v Zásadách společného programu Koalice pro lepší Pardubice podepsaných 19.11.2014. Jedná se zejména o podporu projektů, které přinesou zlepšení dopravního napojení pomocí místních komunikací na významné cílové body pro velkou část občanů města, aktivnější komunikaci s ŘSD při realizaci výstavby klíčových komunikací, rozšíření sítě cyklostezek, upřednostnění veřejné dopravy (MHD), její elektrifikaci atd. První krok po zvolení nového vedení bylo mimo jiné zahrnutí nákladů na zpracování projektové dokumentace na výstavbu místních komunikací, tzv. propojek, do návrhu rozpočtu města na rok 2015. Jde o propojku mezi ulicí Pod Břízkami (Višňovka) a Kyjevskou (Pardubičky), mezi ulicí Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevskou a mezi Trojicí a Svítkovem.   
Neméně důležitým krokem v nejbližší době bude jednání s ŘSD Pardubice a Pardubickým krajem, o podmínkách výstavby druhé etapy Trojice z hlediska dopravní obslužnosti.
Dalším úkolem, který má taktéž vazbu k plynulosti dopravy v Pardubicích, je nastavení podmínek mobilní dopravy na třídě Míru po její rekonstrukci (zásobování, vjezd) a následně nastavení systému průjezdnosti na okolních pozemních komunikacích (průjezdnost MHD, vyhrazené pruhy).

Stihne se připravit a schválit rozpočet na nový rok nebo je zde reálná možnost rozpočtového provizoria?

Vedení statutárního města Pardubice jednoznačně upřednostňuje schválení Rozpočtu města Pardubic na rok 2015 do konce letošního roku před přijetím rozpočtového provizoria. Došlo bohužel k třítýdennímu skluzu z důvodu podání žaloby na neplatnost voleb do zastupitelstva města - podle schváleného harmonogramu mělo projednat vedení města rozpočet 3.11.2014, avšak nové vedení mohlo začít projednávat rozpočet až 24.11.2014 – proto bylo nutno velice intenzivně a ve zkrácených termínech projednat návrh rozpočtu. Vedení města činí všechny kroky pro to, aby byl návrh rozpočtu města na rok 2015 na na zasedání zastupitelstva města Pardubic konaném dne 18.12.2014 předložen ke schválení, a věří, že bude zastupiteli města schválen.

Helena Dvořáčková (ANO):

náměstkyně zodpovědná za investiční výstavbu, správu majetku města, územní plánování, urbanismus a architekturu.

Ve své gesci máte na starosti mimo jiné i investiční výstavbu. Máte již alespoň zběžnou představu, do čeho bude město v následujícím roce investovat?

V příštím roce začneme přípravou a možná i realizací jednotlivých úseků cyklostezek. Jejich trasy by měly vést především podél obou řek, které naším městem protékají. Na financování staveb chceme požádat o dotace.
V našem městě je akutně nutné řešit dopravní situaci. Obchvaty by vše vyřešily, ale zatím nejsou v reálném dohledu. Po dohodě s koaličními partnery jsme již začali řešit dvě místní komunikace, které by alespoň částečně pomohly zlepšit dopravní situaci v Pardubicích. Je to místní komunikace z ulice Pod břízkami k ulici Kyjevská a místní komunikace z křižovatky Trojice k nadjezdu u Srnojed. Zdůrazňuji, že v obou případech se bude jednat o místní komunikaci určenou pouze pro osobní automobily.
Z větších staveb pro příští rok přichází v úvahu projekt Přednádraží. Budeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace v případě, že se ještě povede vrátit do hry nějakou dotaci nebo fondy.

Územní plán patřil před volbami mezi hesla či sliby mnoha politických subjektů. Co je podle Vás nejpalčivější oblastí, kterou je potřeba územním plánem upravit a hlavně jak?

O územním plánu se toho v rámci volební kampaně hodně namluvilo – ale bohužel většinou bez znalosti věci. V tuto chvíli je nutné počkat na březen roku 2015, kdy by zpracovatel plánu měl odevzdat další, variantní návrh. K němu se pak budou vyjadřovat jednotlivé kompetentní instituce. Plánuji prezentaci plánu tak, aby se s ním seznámili nejen zastupitelé, ale i široká veřejnost.
V této době je také nutné přesně specifikovat, která území budou pro zástavbu z našeho pohledu nepřijatelná. Mám na mysli zelený pás podél Hradecké ulice – zástavbu tohoto území je nutné rázně odmítnout. Město má mnoho jiných rozvojových ploch a rozšíření zástavby do tohoto území nepotřebuje.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: archiv


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑