Pardubice podle vás


Evropské dotace pro pardubické střední školy

23.srpen 2013 11:14

Evropské dotace pro pardubické střední školy

162 685 833,95 Kč – to je částka, kterou získal Pardubický kraj z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropské unie. V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji budou tyto peníze rozděleny mezi 16 středních škol -  z toho v Pardubicích jsou čtyři: Gymnázium Dašická, Gymnázium Mozartova, Střední průmyslová škola chemická a Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola.


Dotaci (i když oproti původní žádosti zkrácenou o 5 milionů) schválilo na začátku srpna ministerstvo v rámci výsledků výzvy č. 44 v oblasti podpory 1.1 – zvyšování kvality ve vzdělávání. Rada Pardubického kraje pak na mimořádné schůzi 14. 8. 2013 rozhodla o uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s jednotlivými školami, čímž vyhověla podmínkám získání dotace a čerpání peněz tak již nic nebrání.

Nové laboratoře


Školy díky těmto prostředkům například zmodernizují laboratoře a získají nové vybavení pro výuku chemie, fyziky, biologie, informační techniky, elektroniky apod. Zároveň se zvýší spolupráce se základními školami, jejichž žáci budou mít díky tomuto projektu přístup do odborných učeben na partnerských středních školách a získají tak zkušenosti s odbornou výukou.
Jen v rámci zmíněné výzvy č. 44 získaly kraje na zvyšování kvality vzdělávání více než 1,6 mld. Kč. Celková částka určená na financování Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2007 – 2013 činí 53,8 mld. Kč, z toho Evropská unie financuje asi 85%.

Otázky na ředitele


Na podrobnosti jsme se ptali ředitelů zmíněných pardubických škol kromě SPŠCH, kde se nám informace nepodařilo získat, a jejich nezkrácená vyjádření zde přinášíme:

Jakou částku vaše škola z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost dostane?

Mgr. Marek Výborný, G Mozartova: „V našem případě činí částka více jak 7 mil. Kč.“

Ing. Ladislav Štěpánek, SPŠE a VOŠ: „9 607 570,-Kč“

Mgr. Luděk Burian, G Dašická: „Jakou částku naše škola dostane, v tuto chvíli ještě nevíme. Výše podpory projektu závisí na schválení finančního rozpočtu odborným hodnotitelem celého projektu (MŠMT). Projekt na MŠMT podával kraj a neoficiálně vím, že projekt kraje byl o 5 mil. Kč zkrácen. Tím pádem bude krácen i náš rozpočet.“

Na co konkrétně budou tyto peníze použity?

Mgr. Výborný, G Mozartova: „V našem projektu, podobně jako u ostatních, jsou náklady rozděleny v zásadě do dvou směrů. Jednak budou z dotace použity prostředky pro rozšíření a zatraktivnění výuky přírodovědných a technických oborů přímo pro naše studenty. Konkrétně se jedná o sérii odborných exkurzí, přírodovědnou stáž či kroužek robotiky. Dalším cílem potom budou žáci partnerských ZŠ, kterým budeme přímo u nás na gymnáziu zajišťovat prostřednictvím vlastních lektorů praktická cvičení z biologie, chemie či fyziky. Těchto základních škol je pět - tři z Pardubic (Josefa Ressla a dvě polabinské ZŠ - Npor. Eliáše a Prodloužená) a dvě mimopardubické - ZŠ Prachovice a ZŠ Třemošnice. Žáci těchto škol budou mít tak možnost navštívit prostory našeho gymnázia a využít zmodernizované prostory laboratoří. A to je druhý pro školu stejně podstatný směr využití dotace: zmodernizování odborných učeben a laboratoří biologie, chemie a fyziky. Díky tomu získáme moderní a vybavená pracoviště, která budou využita jak pro naše žáky, tak i pro ZŠ.“


Ing. Štěpánek, SPŠE a VOŠ:  „Na propagaci technických věd - konkrétně:

  a) elektroniky - alternativní zdroje, inteligentní řízení budov, robotiku, GSm a GPS
  b) informační techniky - vybudování laboratoře přenosových sítí, číslicové techniky, počítačové grafiky.“

Mgr. Burian, G Dašická: „Peníze projektu byly plánovány jak na modernizaci učeben a laboratoří fyziky, biologie a chemie (stavební úpravy, nákup technického a materiálového vybavení), tak na zapojení žáků základních škol Pardubického kraje formou představení výuky, práce v laboratořích a odborných exkurzí v rámci tohoto projektu.“

Je podpora moderních metod výuky např. právě v přírodovědných oborech v současné době  dostatečná?

Mgr. Výborný, G Mozartova: „Tento projekt je výraznou pomocí v této oblasti a velmi si vážíme nabídky, díky které jsme se do něj mohli zapojit. Celkově si myslím, že v poslední době se situace výrazně zlepšuje i co se týče podpory těchto oborů.“


Ing. Štěpánek, SPŠE a VOŠ:: „Realizací tohoto projektu se výrazně zlepší.“


Mgr. Burian, Dašická: „Domníváme se, že by podpora moderních metod výuky mohla být určitě vyšší, proto velmi vítáme partnerství v tomto projektu Pardubického kraje.“

Má vaše škola v plánu další projekty modernizace učeben?

Mgr. Výborný, G Mozartova: „I s ohledem na stoupající počet žáků a zájem o naše gymnázium se dlouhodobě nevyhneme dalším projektům. Každá škola, pokud si chce udržet kvalitní nabídku i v rámci svého vybavení a prostředí, musí v dlouhodobém výhledu počítat s udržením kroku s moderními trendy ve výuce. I my se o to snažíme a věříme, že do budoucna se podaří získávat i další formy financování kvalitního vzdělávání.“


Ing. Štěpánek,  SPŠE a VOŠ:: „Ano, od příštího školního roku 2013/2014 začínáme využívat elektronickou třídní knihu a díky evropským projektům vybavíme 18 kmenových učeben digitálním projektorem a notebookem.“


Mgr. Burian, Dašická: „Ano, plány určitě máme. Vše záleží na možné další podpoře jak ze strany zřizovatele školy Pardubického kraje, tak i státních orgánů České republiky.“

Jiří Etrych, redaktor Pardubice podle vás

Ilustrační fotografie


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑