Pardubice podle vás


Co všechno si můžeme na městském obvodu obstarat?

24.Únor 2013 20:50

Co všechno si můžeme na městském obvodu obstarat?

Dle aktuálního stavu městské obvody vykonávají zejména následující činnosti:

A) v oblasti silničního hospodářství
1. Povolení zvláštního užívání místních komunikací, mezi které patří především:

  •  provádění stavebních prací,
  •  umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužící k údržbě nebo opravám těchto komunikací,
  •  zřizování vyhrazeného parkování,
  •  umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku nebo na něm, mimo mostní objekty,
  • umístění a provozování reklamních zařízení,
  •  zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
  •  pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

2. Povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci nebo úpravě takového připojení či jeho zrušení, např. zřízení vjezdu k rodinnému domu.

3. Povolení o připojení místní komunikace k jiným pozemním komunikacím, např. účelová komunikace pro skupinu domů.


4. Povolení uzavírek místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací popř. nařízení objížďky.

B) v oblasti životního prostředí vydává rozhodnutí na základě podané žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

C) v oblasti místních poplatků vykonává správu místních poplatků, tj. předepisuje a vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města (TKO), poplatky ze psů, poplatky za užití veřejného prostranství, správní poplatky za vydání rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů a provádí následnou kontrolu řádného provozování těchto VHP.


D) v oblasti přestupkového řízení eviduje a projednává přestupky ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a proti majetku a uděluje sankce nebo pokuty.

E) ostatní úřad městského obvodu provádí ověřování listin a podpisů pro občany a organizace, zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. V neposlední řadě zajišťuje přípravu a průběh voleb.


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑